skip to Main Content

Privacy Policy NannyThuis

NannyThuis vind het belangrijk om transparant te werken. In deze Privacy policy willen wij duidelijke informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Vanaf 25-05-2018 is de nieuwe wet van toepassing.

Als nanny-bureau zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy

vragen heeft hierover dan kunt u contact met ons opnemen.

Verwerking van persoonsgegevens van onze vraagouder(s) en/of nanny’s:

Persoonsgegevens van de vraagouder(s), kind(eren) en nanny’s, worden door NannyThuis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opvang.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 1. Toestemming van de betrokken persoon.
 2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

 

Voor de benoemde doelstelling(en) kan NannyThuis de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Ouder en nanny

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • BSN;
 • Bankrekening;
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • E-mail;
 • Telefoonnummer;
 • Geslacht;

 

Huisgen(o)t(en) en structureel aanwezige op de opvanglocatie van de gastouder

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • BSN.

 

Minderjarig kind

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • BSN;
 • Geslacht;

 

Uw persoonsgegevens worden door NannyThuis opgeslagen en bewaard ten behoeve van bovengenoemde verwerking. De gegevens zullen bewaard blijven voor de periode waarin het contract loopt. Na beëindiging van het contract zullen enkel de noodzakelijke gegevens voor de financiële administratie bewaard blijven.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde vraagouder(s) en nanny’s.

Persoonsgegevens van geïnteresseerde worden door NannyThuis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van flyers, visite kaartjes, gerichte contacten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, bezoek website via Google en via Social media;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan KINOP Gastouderbureau de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door NannyThuis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.

 

Statistieken 

Om te bepalen welke onderdelen het meest interessant zijn voor onze bezoekers, maken wij gebruik van Google Analytics. Hiermee meten wij continu hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. De vastgelegde informatie herleiden wij niet naar personen en worden enkel voor statistisch inzicht door ons gebruikt.

De vastgelegde informatie wordt gebruikt voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 • Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 • Het optimaliseren van de website

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de ICT faciliteiten

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger, wat gebeurd bij ondertekening van de bemiddelingsovereenkomst.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens NannyThuis van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!